Nyob rau lub sij hawm uas peb npaj pib kev kawm hauv computer/online kom ruaj khov dua rau lub caij nplooj ntoos zeeg no, peb kuj npaj mus ntxiv rau tus qauv kawm online txuam nrog tim ntej tim muag thiab kev kawm tim ntsej tim muag tag nrho es peb thiaj npaj tau zoo li zoo tau thaum muaj kev ruaj ntseg rov qib cov tsev kawm. Kev ruaj ntseg ntawm cov tsev kawm ntawv yog qhov tseem ceeb ntawm tag nrho peb cov kev npaj thiab peb xav muab lub hwv tsam rau nej pom cov dej num uas tau tshwm sim los txhawb kev ruaj ntseg thoob plaws lub xyoo kawm ntawv 2019-20, seb peb muaj cov kev khiav dej num thiab kev pab dab tsi los txhawb nqa cov me nyuam kawm ntawv txoj kev ruaj ntseg rau lub sij hawm kawm ntawv hauv computer/online thiab seb peb yuav mus rau qhov twg tom ntej no. 

Txawm tias cov me nyuam kawm ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm yuav tsis nyob rau hauv cov tsev kawm ntawv rau lub caij nplooj ntoos zeeg no los, peb txoj kev mob siab rau kev ruaj ntseg tseem yog qhov thib ib. Peb paub tias kev kaw tsev kawm ntawv muaj kev cuam tshuam rau coob tus me nyuam kawm ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm. Ob peb seem ntawm peb cov tes dej num ua los txhawb nqa cov me nyuam kawm ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm txoj kev ruaj ntseg pib ntxaws lawm. Peb zoo siab heev rau coob tus neeg koom tes hauv zej zog uas koom tes nrog peb los pab cov yim neeg ntawm MMSD kom noj qab nyob, muaj zaub mov noj, thiab muaj kev sib txuas lus. Yog nej los yog nej tus me nyuam muaj teeb meem, peb xav txhawb nej mus cuag cheeb tsam tsev kawm ntawv cov kev pab thiab cov kev pab hauv zej zog thiab tiv tauj rau nej lub tsev kawm ntawv yog nej tus me nyuam xav tau kev pab.  

Kev Txhawb Nqa Me Nyuam Kev Ntawv Txoj Kev Noj Qab Nyob Zoo Hais Txog Lub Hlwb Txoj Kev Xav 

Qhov kev kis kab mob COVID-19 thoob ntiaj teb tau tsim kev nyuaj siab ntau heev rau coob leej ntau tus. Thaum muab qhov kev nyuaj siab no ntxiv rau cov kev txhawj xeeb txog kev noj qab nyob zoo hais txog lub hlwb txoj kev xav thiab los sis lwm cov kev nyuaj siab xws li tej yam kev puas ntsoog rau lub siab/lub cev ntsig txog haiv neeg cev nqaij daim tawv, nws rhais los ua ib yam tseem ceeb los tab meeg muab ntau hom kev pab txhawb nqa. Peb mob siab heev rau txoj kev txhawb kev noj qab nyob zoo hais txog lub hlwb txoj kev xav ib yam li tsev kawm ntawv li uas yog raws keeb coj thiab muaj kev paub txog kev puas ntsoog rau lub siab/lub cev. Txoj hau kev no ntxuas mus rau cov chaw kawm ntawv ruaj ntseg thiab txais tos, cov kev sib raug zoo uas ruaj khov, cov neeg ua hauj lwm txoj kev noj qab nyob zoo, thiab me nyuam kawm ntawv thiab cov yim neeg cov suab.  

Kev nkag siab txog cov me nyuam kawm ntawv cov kev thev taus thiab kev txhawb nqa uas ib txwm muaj yog ib co tswv yim muaj hwj chim los txhawb tus me nyuam kawm ntawv txoj kev noj qab nyob zoo hais txog txoj kev xav. Kev sib koom raws li qhov ua tau zoo thoob plaws kev khiav dej num ntawm peb cov tsev kawm ntawv yog ib yam tseem ceeb los duav qhov feem uas yuav nce hais txog lub hlwb txoj kev xav rau peb cov me nyuam kawm ntawv. 

Nyob rau lub xyoo kawm ntawv 2020-21, peb yuav saib xyuas thiab thaj tsob ntxiv mus rau cov kev xav tau hais txog kev noj qab nyob zoo hais txog lub hlwb txoj kev xav ntawm peb cov me nyuam kawm ntawv. Peb Pab Neeg Muab Kev Txhawb Rau Me Nyuam Kawm Ntawv (muaj xws li Tsev Kawm Ntawv Cov Kws Pab Tawm Tswv Yim, Tsev Kawm Ntawv Cov Kws Kho Mob, Tsev Kawm Ntawv Cov Pyschologoist, Tsev Kawm Ntawv Cov Social Worker, thiab lwm cov neeg pab txhawb me nyuam kawm ntawv) yuav koom tes mus ntxiv nrog cov xib fwb thiab cov yim neeg los txhawb cov kev kawm thiab kev sib raug zoo thiab kev xav uas xav tau. Peb kuj yuav koom tes mus ntxiv nrog peb cov koos haum hauv zos txog kev noj qab nyob zoo hais txog lub hlwb txoj kev xav los txuas ntxiv rau peb cov tsev kawm ntawv cov kev pab txog kev noj qab nyob zoo hais txog lub hlwb txoj kev xav rau lub sij hawm qhia ntawv hauv computer/online. 

Yam tseem ceeb uas cov kev pab txhawb no muaj xws li: 

  • Ua kom kev sib txuas lus ruaj khov dua qub ntawm cov xib fwb thiab pab neeg muab kev txhawb rau me nyuam kawm ntawv. 
  • Koom tes nrog cov yim neeg los ntawm kev siv cov tswv yim koom siab uas thaj tsob raws keeb kwm kev coj.
  • Muab kev pab txhawb ntau los ntawm cov kev ntsuam xyuas uas muaj hom phiaj, cov tswv yim qhia txog kev puas ntsoog rau lub siab/lub cev, cov kev pab txhim kho raws pov thawj, thiab kev sib koom tes ntawm tsev kawm ntawv thiab lub zej zog txog kev noj nqab nyob zoo hais txog lub hlwb txoj kev xav.  

Tsim Cov Chaw Kawm Hauv Tsev Kawm Ntawv Kom Muaj Kev Haum Xeeb Thiab Keeb Coj Zoo  

Tus txheej txheem tes dej num ntawm Cov Tsev Kawm Ntawv Txais Tos (Welcoming Schools) muab kev txhawb ntxiv mus rau 17 lub tsev kawm ntawv phaj pib los ntawm kev kawm ua hauj lwm rau cov neeg ua hauj lwm, cov ntaub ntawv kawm, thiab cov kev xyaum thiab chaw uas muaj kev sib koom ua ke. Qhov no muaj kev tsom kawm rau ib seem txog kev tiv thaiv kev thab plaub uas hais txog ib tog los yog ib sab xwb. Peb tab tom ua dej num kom tag nrho peb cov tsev kawm ntawv phaj pib yog Tsev Kawm Ntawv Txais Tos rau ob peb xyoos tom ntej no. Nyob rau lub sij hawm kawm ntawv hauv computer/online, Cov Tsev Kawm Ntawv Txais Tos yuav raug muab lo rau cov kev kawm pab rau kev sib raug zoo thiab kev xav rau K-5 rau cov tsev kawm ntawv nyob thoob plaws cheeb tsam tsev kawm ntawv.  Peb tau tsim ib daim ntawv nrog cov ntawv nyeem nrov nrov nyob online uas pom zoo los ntawm Cov Tsev Kawm Ntawv Txais Tos, uas muaj xws li cov ntawv tham txog haiv neeg cev nqaij daim tawv thiab cai raws meej mom rau cov me nyuam hnub nyoog kawm ntawv phaj pib. Ntxiv mus thiab, Cov Tsev Kawm Ntawv Txais Tos muaj cov qauv kawm rau cov tsev kawm ntawv uas xav tsim cov chaw kawm ntawv rauj ntseg thiab muaj kev sib koom ua ke mus ntxiv. 

Peb zoo siab tau yog  ib ntawm 21 lub cheeb tsam tsev kawm ntawv hauv lub teb chaws no uas koom rau tus laj txheej tes dej num OUT for Safe Schools (OFSS). Pib rau thaum lub caij ntuj sov ntawm 2019, cov neeg ua hauj lwm hauv MMSD tau muaj hwv tsam mus kawm ib cov kev cob qhia txog cov hau kev tshwj xeeb los yog ib tug phooj ywg rau cov tub ntxhais hluas LGBTQ+. Cov neeg ua hauj lwm uas tau kawm tiav qhov kev cob qhia muaj ib daim paib OUT for Safe Schools coj nrog rau lawv daim ID tom tsev kawm ntawv kom cov me nyuam kawm ntawv thiaj li paub cov neeg ua hauj lwm twg yog cov phooj ywg. Nyob rau lub sij hawm kawm ntawv hauv computer/online, ib txog hau kev uas cov neeg ua hauj lwm qhia tau lawv txoj kev phooj ywg yog cov lus txheeb txog lawv tus kheej nyob rau ntawm lawv daim duab Zoom.   

Peb cov tsev kawm ntawv txhua lub ua hauj lwm nrog chav ua hauj lwm loj ib tug neeg sawv cev los pab lub tsev kawm ntawv pab neeg ua hauj xav txog lawv lub tsev kawm ntawv cov ntsiab lus ntawm daim ntawv thom nug txog cov keeb coj thiab kev haum txeeb thiab tsim kev sib txuas nrog lwm cov neeg paub txhij los pab lawv tham txog tej yam kev xav tau tshwj xeeb uas lawv muaj. 

Peb yuav koom tes mus ntxiv nrog peb cov me nyuam kawm ntawv, cov yim neeg thiab cov neeg koom tes hauv zej zog kom ua tau cov hom phiaj ntawm Tus Laj Txheej Cwj Pwm Kawm Txuj uas muaj xws lis kev txhawb ib qho keeb coj ruaj ntseg thiab muaj teej tug rau tag nrog cov neeg hauv MMSD, thiab txo kev tsis sib luag zos rau kev qhuab qhia uas cais tawm.  

Pab Kom Cov Me Nyuam Kawm Ntawv Muaj Kev Ruaj Ntseg Online 

Securly 24 yog ib qho web uas lim nyob rau hauv tag nrho cheeb tsam tsev kawm ntawv cov cuab yeej siv uas ceeb toom peb ceev yog ib tug me nyuam kawm ntawv tshawb nrhiav tej lo lus ntsig txog cov ntsiab lus xws li kev ua phem rau tus kheej log tej yam kev phem. Nyob rau xyoo kawm ntawv 2019-20, peb tau ntxiv peb qhov kev siv ntawm Securly 24 thoob plaws cheeb tsam tsev kawm ntawv thiab tau txhim kho peb cov cai rau kev thaj tsob lub sij hawm kawm ntawv thiab cov sij tom qab ntawd. Peb kuj tau hloov cov twj siv Ntsuam Xyuas Kev Piam Sij Txov Tus Kheej Txoj Sia Thiab Teeb Meem Kub Ntxhov tshiab los pab cov tsev kawm ntawv pab neeg ua hauj lwm rau kev ntsuam xyuas  kom zoo dua qub thiab txhawb cov me nyuam kawm ntawv.  Peb soj qab saib Securly 24 thoob plaws lub xyoo. 
Kev Yog Pej Xeem Digital yog ib tshooj ntawv kawm rau qib k txog 12 uas qhia cov me nyuam kawm ntawv seb yuav yog ib tug pej xeem zoo zoo li cas online. Cov tshooj ntawv kawm qhia cov me nyuam kawm ntawv txog kev txawj xam pom thiab muab kev paub txog cov ntsiab lus uas muaj xws li kev ruaj ntseg hauv internet, kev sib raug zoo thiab kev sib txuas lus, kev thab plaub hauv internet, kev xav txog tus kheej thiab keeb tiv, thiab yam siv/saib hauv internet thiab suab npe. Tam li ib lub cheeb tsam tsev kawm ntawv, txhua tus LMTS (Tus Pab Hauv Chav Cia Ntawv, Kev Sib Txuas Lus Thiab Technology) txoj hauj lwm yog los tsim, nrog rau kev koom tes ntawm cov xib fwb, ib txog hau kev kawm rau lawv cov me nyuam kawm ntawv. Hais txog cov tshooj ntawv kawm txog Kev Yog Pej Xeem Digital, peb siv Be Internet Awesome los yog Common Sense Digital Citizenship.

Qhia Txog Kev Pom Zoo Thiab Kev Tiv Thaiv Kev Ua Phem Tawm Tsam Lub Cev Thiab Kev Ua Phem Yuam Deev 

MMSD tau kub siab ua dej num los tiv thaiv kev ua phem yuam deev hauv tsev kawm ntawv, nrog rau kev npaj cov tsev kawm ntawv los tham txog tej xwm txheej uas tshwm sim; qhov kev cob qhia no yuav nyob rau peb lub cheeb tsam tsev kawm ntawv tus laj txheej ruaj ntseg rau xyoo 2020-2021. Nyob rau sab kev tiav thaiv, MMSD tab tom ua dej num rau ntau txoj hau kev txawv los tsim ib qho keeb coj ntawm kev pom zoo thiab kev hwm, thiab qhia peb cov me nyuam kawm ntawv txog cov kev sib raug zoo uas muaj kev noj qab nyob zoo. Tsev kawm ntawv cov tshooj ntawv kawm thoob plaws qib 4K txog 12 yuav tham txog cov kev kov uas ruaj ntseg, cov kev sib raug zoo uas muaj kev noj qab nyob zoo, tib neeg kev loj hlob, thiab lwm cov ntsiab lus ntsig txog qhov no. Cov xib fwb qhia kev noj qab nyob zoo tau muaj kev cob kawm tshwj xeeb rau cov ntsiab pom zoo thiab seb yuav muab qhov ntawd ntxiv li cas rau lawv cov tshooj ntawv kawm thoob plaws lub xyoo. Txhua lub tsev kawm ntawv muaj ib tug neeg nyob nruab nrab nrog Title IX uas mus koom kev kawm txhua lub quarter. Tus Tuav Hauj Lwm Title IX, Tus Thawj Coj Fab Kev Qhuab Qhia Txoj Kev Kawm, thiab lub tuam txhawb Rape Crisis Center sib koom tes tsim thiab cob qhia cov ntsiab kawm. 

Tshooj Ntawv Kawm Tiv Thaiv Me Nyuam Yaus yog ib cov ntawv kawm uas muaj rau lub ntsiab kawm los qhia cov me nyuam kawm ntawv kom paub, xyeej thiab qhia txog tej xwm txheej tsis muaj kev ruaj ntseg. Cov kev kawm raws li kev loj hlob no yog lub hauv paus qhia txog kev pom zoo, kev tsim txom ua phem rau lub cev nqaij daim tawv, thiab tsim kev hais taus thaum xyeej  kev koom tes rau tej xwm txheej tsis xav tau los yog tsis ruaj ntseg (li ntawm kev tsim txom ua phem mus rau kev siv dej caw mus rau kev nrhiav pom riam phom uas phom sij). Lub xyoo kawm tas los no peb tau txais kev tso cai los ntxiv Tshooj Ntawv Kawm Tiv Thaiv Me Nyuam Yaus kom dhau qib kindergarten txog rau qib peb mus rau cov me nyuam kawm qib 4 thiab qib 5 tib si. Cov tshooj ntawv kawm no muab rau cov me nyuam kawm ntawv txhua xyoo thiab raug xyuas raws li kev xav tau. 

Kev Ncaj Ncees Rov Tswj Dua 

Zoo ib yam li lwm cov cheeb tsam tsev kawm ntawv hauv Dane County, peb tau muaj kev pom zoo nrog Madison Cov Tub Ceev Xwm los ua dej num ua ke los txo kev ntes thiab muab daim ntawv nplua rau cov tub ntxhais hluas ntawm ib qho nyiaj pab tom Dane County Feem Khiav Hauj Lwm Pab Rau Tib Neeg. Qhov nyiaj pab los ntawm School Justice Partnership yog ib qho kev pom zoo uas txheeb “cov kev ua” los yog txim me uas cov me nyuam kawm ntawv raug ntes los yog tau daim ntawv nplua thaum nyob tom tsev kawm ntawv thiab coj mus tso rau lwm qhov chaw es mam ntes los yog muab ib daim ntawv nplua. Txij li lub Ib Hlis vas thib 1, 2020, tag nrho MMSD cov tub ntxhais hluas hnub nyoog 12 txog 16 uas tsim nyog tau ib daim ntawv nplua tau raug xa mus rau Kev Ncaj Ncees Rov Tswj Dua los ntawm YWCA thiab yuav tsis tau daim ntawv nplua.   

Peb tab tom sim ib tug qauv uas muaj kev koom tes nrog Dane County Time Bank nyob rau tom Tsev Kawm Ntawv Phaj Siab La Follette uas muab kev pab rau kev ncaj ncees rov tswj dua uas txhawb kev noj qab nyob zoo, lub zej zog koom tes tsim ua ke, tsim kev sib ntseeg siab, kev teej tug, thiab kev muaj nuj nqis tsim nyog, thiab ua kom keeb coj thiab kev haum xeeb tom tsev kawm ntawv zoo dua qub. Peb txoj kev koom tes nrog Time Bank tom ntej no yog cia lawv txhawb cov kev ncaj ncees rov tswj dua nyob rau peb cov tsev kawm ntawv phaj siab.

Peb yuav koom tes mus ntxiv nrog cov neeg zej zog los ua kom cov dej num Kev Ncaj Ncees Rov Tswj Dua mus tau deb thoob plaws cheeb tsam tsev kawm ntawv. Peb tab tom tsim ib daim ntawv cob qhia rau cov tsev kawm ntawv, cov yim neeg, cov tub ceev xwm, thiab cov neeg koom tes txog thaum cov tsev kawm ntawv hu tub ceev xwm thiab thaum twg thiab qhov twg yog cov kev xaiv ntawm kev ncaj ncees rov tswj dua uas muaj rau cov me nyuam kawm ntawv thiab cov yim neeg.

Nyob rau lub xyoo kawm ntawv 2019-20, tag nrho cov tuam thawj xib fwb thiab ib co lwm thawj xib fwb tau kawm tus laj txheej Cov Tub Ntxhais Hluas Koom Tes Rau Kev Ncaj Ncees (Justice Involved Youth). Kawm ntxiv txog Tus Laj Txheej Kev Ncaj Ncees Ntawm Cov Tub Ntxhais Hluas (Youth Justice Process) nyob rau sab nraud: Incident/LE to Metro Flowchart thiab rau sab haud: Court Notices: Initial Info to Planning Flowchart- 2019

Tus Laj Txheej Thaum Muaj Kam Ceev, Cov Kev Xyaum Ua, Cov Kev Ntsuam Xyuas Kev Ruaj Ntseg Thiab Cov Kev Npaj 

Nyob rau lub Peb Hlis 2018, Tsoom Fwv Hauv Wisconsin tau tsim ib tsab cai hu ua Act 143 los txhawb cov tsev kawm ntawv  kom txheeb thiab ua tus laj txheej thaum muaj kam ceev kom zoo dua. Ib feem ntawm tsab cai Act 143 yog cov cheeb tsam tsev kawm ntawv yuav tsum ntsuam xyuas cov tsev kawm ntawv txoj kev ruaj ntseg txhua xyoo, xa tsev kawm ntawv cov kev npaj rau kev ruaj ntseg mus, ua cov kev xyaum thaum tsev kawm ntawv muaj kev kub ntxhov thiab cob qhia tag nrog cov neeg ua hauj lwm txog Kev Ua Phem Kub Nthov Rau Tsev Kawm Ntawv Uas Yuav Tsum Tau Qhia (Mandatory Reporting Of School Violences Threats). Kawm ntxiv txog peb cov kev ntsuam xyuas kev ruaj ntseg, cov hau kev npaj rau kev ruaj ntseg thiab lwm cov kev xav tau los ntawm tsab cai  Act 143

Nroog Madison Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv Pab Neeg Khiav Hauj Lwm Kev Ruaj Ntseg tau cob qhia kev ua dej num thoob plaws cheeb tsam tsev kawm ntawv thiab nyob rau hauv cov tsev kawm ntawv uas tsom kev mob sia ua kom muaj ib txog hau kev ntxaws rau tsev kawm ntawv txoj kev ruaj ntseg uas muaj cov chaw chaw tiv thaiv, chaw txo kev raug mob, chaw thaj tsob thiab zoo rov los.  
  
Wisconsin tsab cai Act 143 yuam kom muaj ib tug laj txheej rauaj ntseg rau txhua lub tsev kawm ntawv. Peb tau xa thawj cov laj txheej ruaj ntseg ntawm cheeb tsam tsev kawm ntawv thiab cov tsev kawm mus rau Feem Kev Ncaj Ncees Chaw Tuav Tsev Kawm Ntawv Kev Ruaj Ntseg nyob rau lub Kaum Ob Hlis 2018 thiab tau muab cov laj txheej hloov tshiab xa mus rau xyoo tom qab. Peb xyuas cov laj txheej ruaj ntseg txhua xyoo thiab txhim kho raws li kev xav tau los npaj rau lub xyoo kawm yuav los tom ntej no.  

Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv Pab Neeg Khiav Hauj Lwm Kev Ruaj Ntseg ua tes dej num ze ze nrog MMSD cov thawj cov, Tsev Kawm Ntawv Cov Neeg Pab Rau Kev Ruaj Ntseg, Madison Feem Tub Ceev Xwm, Madison Feem Tua Hluav Taws, Dane County Kev Tswj Thaum Muaj Kam Ceev, Koos Haum Thawj Coj Kev Ruaj Ntseg Hauv Wisconsin, Dane County Cov Cheeb Tsam Tsev Kawm ntawv, Koos Haum Xib Fwb Hauv Madison, Feem Khiav Dej Num Ncaj Ncess, Dane County thiab Madison Kev Noj Qab Haus Huv Rau Pej Xeem, thiab lwm cov cheeb tsam tsev kawm ntawv thoob plaws lub xeev kom zoo dua qub rau kev khiav dej num, cov cai thiab kev cob qhia ntsig txog tsev kawm ntawv kev ruaj ntseg.  

Nyob rau xyoo kawm ntawv 2019-20, Tus Qauv Kev Thaj Tsob (Standard Response Protocol) raug muab tso rau peb cov txheej txheem muaj kam ceev uas ua raws cov kev cob qhia los ntawm Wisconsin Feem Kev Ncaj Ncees Chaw Tuav Tsev Kawm Ntawv Kev Ruaj Ntseg (Wisconsin Department of Justice’s Office of School Saftey) thiab tej yam xav kom ua thoob teb chaws hais txog tsev kawm ntawv kev ruaj ntseg. 

Kawm ntxiv txog peb qhov kev siv Tus Qauv Kev Thaj Tsob

Lub xeev tsab cai xav tau cov tsev kawm ntawv xyaum ua ib qhov kev kub ntxhov hauv tsev kawm txhua xyoo. Hauv MMSD, qhov no yog ib qho kev xyaum Xauv Qhov Rooj Tseg. Nyob rau xyoo kawm ntawv 2019-20, cov kev xyaum Xauv Qhov Rooj Tseg tau muaj tshwm sim rau tom tsev kawm ntawv nrog rau kev koom tes ntawm Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv Pab Neeg Khiav Hauj Lwm Kev Ruaj Ntseg thiab Madison Feem Tub Ceev Xwm. Cov kev npaj uas muaj kev xav thoob pab qhov kev teeb tsa tias cov kev xyaum tau raug tshaj tawm, tau qhia txog tej yam puas ntsoog rau lub hlwb txoj kev xav/lub cev, tsim nyog raws lub hnub nyoog, thiab luv. 

Act 143 kuj kom cov cheeb tsam tsev kawm ntawv cob qhia tag nrho cov neeg ua hauj lwm txog Kev Ua Phem Kub Nthov Rau Tsev Kawm Ntawv Uas Yuav Tsum Tau Qhia. MMSD cov ntawv ruaj ntseg tshiab thoob plaws cheeb tsam tsev kawm ntawv muaj cov lus qhia tshiab rau cov neeg ua hauj txog yam yuav tsum tau qhia. Nyob rau lub xyoo kawm ntawv 2019-20, tag nrho cov neeg ua hauj lwm tau txais kev cob qhia txog kev kub ntxhov ua phem rau tsev kawm ntawv. Qhov kev cob qhia yuav raug xyuas txhua xyoo nrog rau lwm cov kev cob qhia ruaj ntseg thaum pib txhua lub xyoo kawm ntawv. 

Peb tau ua dej num nrog Feem Kev Ncaj Ncees Chaw Tuav Tsev Kawm Ntawv Kev Ruaj Ntseg lub sij hawm lawv tau pib ib tug laj txheej los ceev cov kev ua phem rau tsev kawm ntawv rau tsev kawm ntawv yam ruaj ntseg thoob plaws lub xeev hu ua Hais Nrov, Hais Tawm (Speak Up, Speak Out). Peb yuav ntxiv qhov Hais Nrov, Hais Tawm rau peb cov kev cob qhia rau cov neeg ua hauj lwm thiab cov me nyuam kawm ntawv txog kev ruaj ntseg. Tus laj txheej qhia no yuav raug pib rau lub Cuaj Hli.     

Kev Thaj Tsob Thaum Muaj Mob Ceev 

Tag nrho cov tsev kawm ntawv thiab tsev hauv ceeb tsam tsev kawm ntawv muaj cov cuab yeej uas xa hluav taws xob ntawm lub hauv siab mus rau hauv lub plawv (automated external defibrillators). 

Nyob rau lub xyoo kawm 2019-20, peb tau muab ib lub hnab thaj tsob thaum muaj mob ceev rau tag nrho cov chav kuaj mob cia cov tsuaj pab rau thaum ua xua los yog noj txhaum thiab qhov twj Pab Kom Ntshav Tu (Stop the Bleed) nyob rau seem nram qab no. Cov ‘Hnab Nqa Mus’ thaum khiav tawm pub ntim thiab nqa cov me nyuam kawm ntawv cov tshuaj noj nrog rau cov ntawv ntawv tseem ceeb los muab kev kho mob rau lub sij hawm khiav tawm hauv tsev kawm ntawv. Lub chav ua hauj lwm ‘Phau Ntawv Liab’ muaj daim ntawv ceeb toom txog kev noj qab nyob zoo, kev muaj mob, thiab cov kev npaj noj qab nyob zoo rau qee leej thiab cov neeg ua hauj lwm uas muaj ntaub ntawv pov thawj nias hauv siab kom ciaj sia rov los (CPR). Lub hnab no kuj muaj phau ntawv muab tshuaj, tshuaj noj, thiab cov xov tooj cua hais thiab txais tau lus yog thaum muaj. Peb yuav siv lub hnab thaj tsob rau kev muaj mob rau peb cov kev cob qhia txhua xyoo thiab cov kev xyaum rau tsev kawm ntawv pab neeg thaj tsob.

Kev Cob Qhia Ntxiv Rau Cov Neeg Ua Hauj Lwm  

Qhov kev cob qhia Kev Txhim Kho Teeb Meem Yam Tsis Muaj Kev Kub Ntxhov qhia tswv yim rau cov neeg ua hauj lwm los tiv thaiv thiab thaj tsob cov cwj pwm uas tsis mauj kev ruaj ntseg. Tag nrho MMSD cov neeg ua hauj lwm uas ua hauj lwm nrog cov me nyuam kawm ntawv tau kawm qhov kev cob qhia no tiav rau lub caij nplooj ntoos hlav 2019 raws li Wsiconsin tsab cai  Act 118 (uas tau hloov tsab cai Act 125). Txij li lub Ob Hlis 2020, ze li ntawm 1,800 tus neeg ua hauj lwm raug cob qhia lawm.  

Nyob rau xyoo kawm ntawv 2019-20, Teb Chaws Mekas Feem Kev Ncaj Ncees qhov nyiaj pab los ntawm  Kev Tiv Thaiv Tsum Kev Kub Ntxhov Hauv Tsev Kawm Ntawv Thiab Kev Cob Qhia Txog Kev Noj Qab Nyob Zoo Hais Txog Lub Hlwb Txoj Kev Xav (STOP School Violence Prevention and Mental Health Training) cia peb tsim ib txog dej num tshiab rau ob xyoos. Tus Thawj Coj Ntawm Cov Laj Txheej Khiav Dej Num Thiab Kev Thaj Tsob Tseem Ceeb (Coordinator of Cross Systems and Critical Response) tsom kwm txog kev cob qhia thiab kev kawm ua hauj lwm rau pab neeg khiav hauj lwm tom tsev kawm ntawv phaj nrab thiab siab kom lawv cov kev thaj tsob zoo dua qub rau cov xwm txheej tseem ceeb, peev xwm los ntsuam xyuas kev ruaj ntseg, kev hawv, thiab teeb meem loj txog kev noj qab nyob zoo hais txog lub hlwb txoj kev xav, thiab siv cov tswv yim txhim kho ntxov los txhawb qhov chaw kawm kom ruaj ntseg. Txoj hauj lwm no yuav tshwm sim mus ntxiv hauv computer/online los ntawm kev cob qhia ntsuam xyuas kev hawv rau tsev kawm ntawv pab neeg ua hauj lwm pab rau cov xwm txheej ceev uas siv ib tug qauv pab neeg nyob online los ntsuam xyuas tus me nyuam kawm ntawv qhov kev xav tau ntsig txog kev noj qab nyob zoo haiv txog lub hlwb txoj kev xav, kev ua phem rau tus kheej, kev xav txov tus kheej txoj sia, thiab kev piam sij phem. Cov xwm txheej tseem ceeb uas tshwm sim rau hauv lub zej zog lub sij hawm tsev kawm ntawv kaw thiab rau lub sij hawm kawm ntawv hauv computer/online tseem yuav raug ntsuam xyuas thiab txhawb nqa los ntawm pab neeg ua hauj lwm tim chaw ua hauj lwm loj nrog rau kev koom tes ntawm tsev kawm ntawv cov thawj coj thiab cov neeg ua hauj lwm pab. 

Project ADAM Heart Safe Schools yog ib qho txheej txheem tes dej num uas muab kev pab rau cov tsev kawm ntawv nrog kev npaj thiab kev ua tus laj txheej thaum muaj kam ceev, nrog rau ib pab neeg thaj tsob thaum muaj kam ceev, los siv thaum muaj ib qho xwm txheej uas lub plawv cia li tsis ua hauj lwm. Los txog rau tam sim no, 21 lub tsev kawm ntawv tau txais cov kev xaiv raws cai thiab 11 lub ntxiv uas yuav tau rau thaum lub xyoo kawm ntawv xaus. Thaum xyoo kawm ntawv 2020-21 xaus tag nrho cov tsev kawm ntawv yuav tau txais thiab cov neeg ua hauj lwm yuav raug kawm txhua xyoo rau qhov Project Adam Heart Safe School.

Pab Kom Ntshav Tu (STOP THE BLEED) yog ib tug txheej txheem cob qhia los ntawm American College of Surgeons rau cov neeg ua hauj lwm los thaj tsob rau kev los ntshav uas ua teeb meem rau txoj sia uas tshwm sim tau rau cov neeg raug mob nyhav heev los yog kev puas tsuaj. Cov kws coj cov neeg kho mob hauv cheeb tsam tsev kawm ntawv tau txais kev pom zoo yog xib fwb qhia rau tus txheej txheem no. Kev cob qhia xyoo tas los no tau muaj muab rau tag nrho cov kws kho mob, cov neeg pab cov kws kho mob thiab cov nees pab rau kev ruaj ntseg.  Cov twj Pab Kom Ntshav TuⓇ muaj cov twj kho mob tsim nyog los tswj kev los ntshav uas ua teeb meem rau txoj sia.   

Kev Ruaj Ntseg Ntawm Kev Thauj Mus Los 

MMSD thiab Badger Bus tau sib koom tes los cob qhia tag nrho cov neeg tsav npav thiab cov neeg pab rau thaum lub xyoo kawm ntawv pib hais txog kev xav tau ntawm cov cwj pwm coj zoo thiab cov tswv yim los pab txhawb cov me nyuam kawm ntawv kawm caij npav nrog coj cwj pwm ruaj ntseg. MMSD kuj tau muab kev qhia meej thiab lus ntxaws cob qhia rau Badger Bus thiab cov tsev kawm ntawv txog tus laj txheej thaj tsob thaum muaj teeb meem tshwm sim txog tus cwj pwm coj hauv lub npav. Qhov kev cob qhia muaj lus qhia txog kev ncua npav txij li cas nrog rau cov kev thaj tsob Tus Laj Txheej Tswj Tus Cwj Pwm Kawm Txuj. Feem Me Nyuam Kawm Ntawv Thiab Cov Neeg Ua Hauj Lwm Pab Txhawb kuj tau muab cov qauv kawm qhia rau cov tsev kawm ntawv txog kev qhia cwj pwm coj zoo hauv npav. 

MMSD pab neeg tuav dej num kev ruaj ntseg rau neeg dhau mus los/tsheb khiav mus los rov muaj dua rau lub xyoo kawm ntawv 2019-20. Pab neeg tuav dej num muaj neeg sawv cev los ntawm MMSD, Madison Feem Tub Ceev Xwm, Nroog Madison, thiab qhov Healthy Kids Collaborative.  Pab neeg tuav dej num sib ntsib txhua hli thiab tham txog cov teeb meem kev khiav hauj lwm (xws li kev npaj ntsuam xyuas kev ruaj ntseg rau cov neeg dhau mus los/tsheb khiav mus los rau tag nrho cov tsev kawm ntawv) thiab yam xav tau tam sim (xws li ib txoj kev tshuam uas tsis ruaj ntseg).  

Txhua xyoo, cov tsev kawm ntawv ntsuam xyuas lawv cov laj txheej kev ruaj ntseg rau neeg dhau mus los/tsheb khiav mus los thiab txhim kho raws li kev tsim nyog. Rau lub xyoo kawm ntawv 2020-2021, pab neeg tuav dej num no muaj lub hom phiaj los pab txhawb tag nrho cov tsev kawm ntawv rau kev tsim thiab siv txoj hau kev ruaj ntseg los ntawm cov ntsiab lus txhij txhua uas muaj kev tsheb ib puag ncig ntawm lub tsev kawm ntawv.  

Technology Thiab Kev Txhim Kho Cov Tsev Kawm Ntawv 

Lub xyoo tas los no, MMSD tau hloov ntau yam tshiab rau peb cov kev sib txuas lus, kev saib xyuas thiab soj ntsuam, thiab cov kev khiav dej num kev ruaj ntseg. Nram qab no yog ntsiab lus txog cov dej num.  

Kev Sib Txuas Lus - Cov xov tooj qub qub thoob plaws cheeb tsam tsev kawm ntawv raug hloov nrog ib co xov tooj siv internet. Qhov kev hloov mus rau cov xoov tooj no kuj muaj qhov tham/teb uas tsis muaj xaim nyob rau txua lub tsev kawm ntawv. Pab neeg ua hauj lwm npaj siab los cob qhia cov tsev kawm ntawv siv tau tag nrho qhov kev siv tau ntawm Informacast Software thaum cov tsev kawm ntawv rov qhib. Qhov no muaj xws li kev xa tau ntau cov lus qhia, lus ceeb toom txog huab cua, nkag mus tswj thiab ntau yam ntxiv.
 
Kev Saib Xyuas Thiab Soj Ntsuam - Tau raug dhos ib co koob yees duab ntxiv. Tshwj xeeb yog cov chaw nram zoov, chaw tos npav, chaw nres tsheb, chaw ua si thiab cheeb tsev kawm ntawv uas muaj peev xwm ntsuam xyuas tau cov tsev kawm ntawv. Cov koob yees duab tom cov tsev kawm ntawv phaj siab cov software rau hloov thiab muaj hawdware tshiab los txhawb nqab. Qhov no ua rau kev tswj nkag cov koob yees duab yooj yim thiab muaj chaw ntau zog rau thiab yog ib qho chaw muab tau. 

Cov Yuam Sij Thiab ID -  Cov kev hloov ntawm kev nkag thiab kev xauv nrog electronic yog ib qho zoo dua qub rau lub peev xwm los tswj kev ruaj ntseg sab haud thiab sab nraud ntawm cov tsev kawm ntawv. Tag nrho cov chav kawm ntawv cov qhov rooj muaj twj qhov rooj tshiab. Tag nrho cov qhov rooj sab nraud muaj twj qhov rooj tshiab. 

Cov Chaw Tshwj Xeeb - Kev sib koom tes nrog feem tub ceev xwm thiab feem tua hluav taws, kom muaj kev nkag siab ntxiv txog cov chaw zej zog uas tshwj xeeb thiaj tej zaum muaj kev phom sij xws li tshuaj khes mis, cov tsheb ciav hlau khiav thiab lwm yam. Me nyuam kawm ntawv txoj kev mus los thiab tsev kawm ntawv kev ruaj ntseg uas ntsig txog tsheb khiav mus los, neeg taug kev mus los, thiab lwm cov hau kev mus los yog ib yam uas yuav tau txheeb xyuas mus ntiv thiab npaj kom cov kev tau mus los rau tom tsev kawm ntawv muaj kev ruaj ntseg rau peb cov me nyuam kawm ntawv.   

Sab Nraud - Tsim cov paib zoo ib yam thoob plaws cheeb tsam tsev kawm ntawv kom dai pom cov lus tseem ceeb ntsig txog kev ruaj ntseg. Ib co tsev kawm ntawv tau lo cov qhov rai ntawm lub chav kawm ntawv nrog ib co naj npawb kom pom sab nraud es thiaj txheeb tau lub chav kawm qhov chaw nyob thaum muaj kam ceev thaj tsob nrog cov neeg tuaj pab. 

Cov Koom Txoos Rag Txuj Thiab Lwm Cov Koom Txoos Loj Loj 

Nyob rau xyoo kawm ntawv 2019-20, peb tau pib Pab Neeg Tswj Kev Koom Txoos Rau Ntau Feem. Pab  neeg no ua hauj lwm nrog cov tsev kawm ntawv cov thawj coj, Madison Feem Tub Ceev Xwm, Madison Feem Tua Hluav Taws, thiab lwm cov koos haum los muab cov kev pab, txheeb cov kev pab cob qhia, thiab ua hauj lwm los ua kom tus laj txheej muaj kam ceev rau cov koom txoos rag txuj thiab lwm cov koom txoos loj loj kom zoo dua qub.